Privacy Reglement v1.1 - 12-12-2018


Sportlust '46 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Toepasbaar recht

Sportlust '46 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement; Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Persoonsgegevens

- Sportlust '46 verwerkt uw persoonsgegevens, voor o.a. de volgende doelen:

- De ledenadministratie;

- De financiële administratie;

- Verzenden van de nieuwsbrief;

- Organisatie en communicatie rondom teamindelingen en wedstrijdinformatie;

- Uitnodigingen voor bijeenkomsten;

- De vrijwilligersadministratie;

- Het spelervolgsysteem;

- Spelersinformatie op de website.


De gegevens die wij opslaan:

- Voor- en achternaam (leden en/of ouder/verzorger);

- Geslacht; Geboortedatum;

- Adres, postcode en woonplaats;

- Telefoonnummer (vast en mobiel);

- E-mailadres; Legitimatienummer;

- IBAN-nummer;

- Pas- en teamfoto.


Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van Sportlust ’46. Bijvoorbeeld voor wie men is, geboortedatum in verband met de teamindeling en de contributie, het adres en het e-mailadres voor correspondentie en het telefoonnummer voor de bereikbaarheid van de leden dan wel de ouders. De persoonsgegevens van spelers van teams worden verstrekt aan diverse commissies binnen Sportlust '46 wanneer dat nodig is voor het functioneren van Sportlust ’46. Bepaalde gegevens kunnen gedeeld worden op o.a. de website.


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; Het spelervolgsysteem; Hosting van websites en apps. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van Sportlust ’46. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na een kalenderjaar worden verwijderd uit onze systemen. Wel dient men zichzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrieven, dit kan via de link die in elke nieuwsbrief is opgenomen.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of andere documenten dan wel bestanden welke wij van u in beheer hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Sportlust ’46 uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Sportlust ’46 met u heeft, tenzij Sportlust ’46 wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.


Geheimhoudingsverklaring

Sportlust ’46 gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen Sportlust ’46. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. Om de beveiliging van de gegevens te waarborgen moet iedereen die toegang heeft tot de gegevens een geheimhoudingsverklaring tekenen.


Inschrijfformulier

Indien u lid wilt worden van Sportlust '46, zult u zich moeten aanmelden via het inschrijfformulier. Met het insturen van dit ingevulde formulier (digitaal dan wel via de post) gaat u akkoord gaat met het verwerken en opslaan van persoonsgegevens en het gebruik hiervan. Dit wordt op het inschrijfformulier specifiek vermeld.


Website & App

Sportlust '46 maakt op haar website en in haar app gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De informatie wordt gebuikt voor het bijhouden van statistieken en het goed laten functioneren van onze applicaties. Gegevens worden versleuteld verstuurd.


Links naar andere websites en Apps

De website en app kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van en apps van Sportlust ’46. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Sportlust ’46 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Nieuwsbrief

Als lid bent u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U kunt zich echter heel eenvoudig hiervoor afmelden. Dit doet u door op de uitschrijflink onderaan in de nieuwsbrief te klikken.


Foto’s & Video

Voor het maken en publiceren van audiovisueel beeldmateriaal hoeft Sportlust ’46 vooraf geen toestemming te hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen. Er is hier sprake van wedstrijdverslaggeving, promotie van Sportlust ‘46 en/of beveiliging. Dit is een zogenaamde gerechtvaardigd belang. Sportlust ’46 mag in dit geval dus foto’s en beelden van wedstrijden en publiek publiceren of uitzenden, ook als daarbij spelers en/of toeschouwers herkenbaar in beeld komen. Dit geldt zowel voor Sportlust ’46 TV als Voetbal.tv.


Data lek

Bij een eventuele data lek of een vermoeden hiervan, zullen de betrokken leden en de Autoriteit persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.


Wijziging van het privacybeleid

Sportlust ’46 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. Sportlust ’46 raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar deze privacyverklaring. Deze zijn niet opgenomen in de statuten en alleen te lezen op onze website. Van bestaande en nieuwe leden wordt verwacht hier kennis van te nemen. Indien men niet akkoord is met deze privacyverklaring, dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met onze secretaris op te nemen. Personen die per 1 januari 2019 lid zijn geworden wordt verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen.


Functionaris gegevensbescherming

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als zodanig hiermee worden belast. U kunt onze secretaris bereiken via secretaris@sportlust46.nl. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met onze secretaris op te nemen.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wedstrijdinformatie


...
vv Sliedrecht
.
...
Sportlust '46

  • 16 februari 2019 aanvang 14.30 uur
  • Wedstrijdsponsor:
    .
  • SNS bank Pupil vd Week:
    .
  • Wedstrijdbal:
    .